က်ေနာ္ေနရာေလးကို ေရာက္လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ

Tuesday, April 30, 2013

ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ တရားေတာ္မ်ား

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း... (ဦးသုမဂၤလ) vcd


ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ဒုလႅဘဟုေခၚဆိုျခင္း... (ဦးသုမဂၤလ) vcd


ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အိပ္မေနနဲ႔-၂ ... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေက်းဇူးႏွင့္တန္ဖိုး... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

မေသေအာင္စား... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အမည္းနဲ႔အျဖဴ... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

မာယာ... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အလြဲသံုးစား မလုပ္နဲ႔... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ကံျဖတ္ၾကစို႔... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အေသမဦးခင္... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

တူေသာအက်ဳိးေပးမည္... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေနာင္တမရေစနဲ႔... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

မွာတမ္းေတာ္... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူ... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

သန္႔စင္ေရး... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အလြယ္မလိုက္နဲ႔... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ကုသိုလ္အကုသိုလ္... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အျမတ္ဆံုး... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ဓမၼအား... (ဦးသုမဂၤလ) vcd


ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ဒုကၡေျခာက္ပါး... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

၀ိဇၹာသံုးပါး... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔... (ဦးသုမဂၤလ) vcd
ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေျပးၾကစို႔ ၃... (ဦးသုမဂၤလ) vcd


ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေျပးၾကစို႔ ၂... (ဦးသုမဂၤလ) vcd


ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ေျပးၾကစို႔ ၁... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

မဟုတ္ေသးဘူး... (ဦးသုမဂၤလ) vcd


တရားေတာ္မ်ား

၁။ သုဘဒ္ရဟန္း ဥပမာျပ၊ သခၤါရတရားေတာ္ ေခ်ာင္(၁၆)ေခ်ာင္ ခိုတတ္ပံု (၁၆-၃-၁၉၆၀)
၂။ သတိႏွင့္ဆား ဥပမာျပ (၂၅-၁-၁၉၅၅)

၃။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမးေျဖ (၂၉-၁-၁၉၅၅)

၄။ တရားအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လိပ္ကဲ့သို႔ က်င့္ရမည္ (၈-၁၀-၁၉၅၆)

၅။ ေဇာတိက ဥပမာျပ (၁၁-၁၀-၁၉၅၆)

၆။ ၀ိပႆနာရွဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မွတ္တိုင္တရား (၁၂-၁၁-၁၉၅၆)

၇။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ (၁၆-၁၂-၁၉၅၇)

၈။ ေဇာ(၇)ၾကိမ္ တရားေတာ္ (၁၀-၇-၁၉၅၈)

၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမ၊ ပဋိေလာမနည္းျဖင့္ ဒုကၡသစၥာဆိုက္ပံုတရားေတာ္ (၁၀-၈-၁၉၅၈)

၁၀။ အ၀ိဇၨာလက္ေအာက္ခံ သခၤါရသံုးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၁၂-၈-၁၉၅၈)

၁၁။ ခႏၶာကိုယ္ေစခိုင္း၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ (၁၃-၈-၁၉၅၈)
၁၂။ အဓိပတိသံုးပါးထား၍ အားထုတ္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကား နိဗၺာန္ရွာပံု (၁၃-၈-၁၉၅၈)

၁၃။ ကံ ေစတနာ ကမၼ၀ါဒီ သႆတဒိ႒ိပယ္ပံု (၂၅-၁၁-၁၉၅၉)

၁၄။ ဂီလာနရဟန္းအား ေ၀ဒနာျပ၍ ေဟာၾကားပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၁-၁၉၅၉)

၁၅။ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ႏွစ္ဘက္တန္းေနပံုတရား (၂၉-၁၁-၁၉၅၉)

၁၆။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ(၁) (၃၀-၁၁-၁၉၅၉)

၁၇။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ(၂) (၁-၁၂-၁၉၅၉)

၁၈။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းျဖင့္ ဥပမာျပပံု (၂-၁၂-၁၉၅၉)

၁၉။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပံု (၃-၁၂-၁၉၅၉)

၂၀။ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးတရားေတာ္ (၄-၁၂-၁၉၅၉)

၂၁။ ၀ဲၾသဃ တရားေတာ္ (၅-၁၂-၁၉၅၉)
၂၂။ ကံေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၆-၁၂-၁၉၅၉)

၂၃။ ဒုကၡေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၇-၁၂-၁၉၅၉)

၂၄။ ကာမေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၈-၁၂-၁၉၅၉)

၂၅။ ေ၀ဒနာေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၉-၁၂-၁၉၅၉)

၂၆။ ဉာဏသံုးဆင့္တက္ပံုႏွင့္ အလုပ္စဥ္ျပတရား (၉-၁၂-၁၉၅၉)

၂၇။ ဥတၱရလုလင္ ဥပမာျပ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း (၁၀-၁၂-၁၉၅၉)

၂၈။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၂-၁၉၅၉)

၂၉။ ေသာတာပန္တည္နည္း တရားေတာ္ (၃၁-၁၂-၁၉၅၉)

၃၀။ ေ၀ဒနာသံုးပါး(၁) စရိုက္ေရြးခ်ယ္ပံု (၇-၁-၁၉၆၀)

၃၁။ ေ၀ဒနာသံုးပါး(၂) ကိုယ့္အေသကိုယ္ၾကည့္ရန္ (၈-၁-၁၉၆၀)
၃၂။ သခၤါရတရား အနိစၥေပၚေအာင္ ၾကည့္ရန္ (၉-၁-၁၉၆၀)

၃၃။ မဂ္ဉာဏ္လုိခ်င္လွ်င္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ပါ (၁၀-၁-၁၉၆၀)

၃၄။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ ျမင္ပံုတရားေတာ္ (၁၅-၁-၁၉၆၀)

၃၅။ ဒိ႒ိျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ျမင္မည္ (၁၆-၁-၁၉၆၀)

၃၆။ ဒိ႒ိသတ္လွ်င္ ေသာတာပန္တည္သည္ (၁၉-၁-၁၉၆၀)

၃၇။ ကံသည္ အနတၱသေဘာျဖစ္ပံု (၂၀-၁-၁၉၆၀)

၃၈။ လူမုိက္ႏွင့္ လူမိုက္ထက္ပိုမိုက္ေသာသူ တရား (၂၁-၁-၁၉၆၀)

၃၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးတရားနာေနၾကပံု (၂၂-၁-၁၉၆၀)

၄၀။ မဂၢျဗဟၼစရိယအက်င့္ လူမိုက္လမ္းျဖတ္ရန္ (၂၃-၁-၁၉၆၀)

၄၁။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံု (၂၄-၁-၁၉၆၀)
၄၂။ အရွင္ေခမက ဥပမာျပ၊ ငါဟူေသာ သကၠာယဒိ႒ိျဖဳတ္ရန္ (၂၅-၁-၁၉၆၀)

၄၃။ အရွင္ေခမက ဥပမာျပ(၂)၊ အနိစၥႏွင့္ အနိစၥလကၡဏာ (၂၆-၁-၁၉၆၀)

၄၄။ အိပ္ျခင္းမွ ႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ကို ျပင္ဆင္ၾကရန္ (၂၇-၁-၁၉၆၀)

၄၅။ ၀ိပႆနာလမ္းႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔သြားႏိုင္ပံု (၂၈-၁-၁၉၆၀)

၄၆။ သုသိမပရိဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း(၁) (၂၉-၁-၁၉၆၀)

၄၇။ သုသိမပရိဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း(၁) (၃၀-၁-၁၉၆၀)

၄၈။ သုသိမပရိဗိုဇ္ ရဟႏၱာျဖစ္ပံု (၃၁-၁-၁၉၆၀)

၄၉။ အနိစၥရွဳ၊ အနိစၥမွတ္၊ အနိစၥသိက်င့္စဥ္ (၁-၂-၁၉၆၀)

၅၀။ ခဏေကာင္းကို မလြန္မိပါေစနဲ႔တရား (၂-၂-၁၉၆၀)

၅၁။ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား နိဗၺာန္အေၾကာင္း ရွင္းျပပံုတရား (၃-၂-၁၉၆၀)
၅၂။ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား မီးႏွင့္ဥပမာျပပံု (၅-၂-၁၉၆၀)

၅၃။ သစၥာႏွစ္ပါးတရားေတာ္ (၆-၂-၁၉၆၀)

၅၄။ အားကိုးထိုက္ေသာ မဂၢင္ေဖာင္ကိုဖြဲ႔ထားရန္ တရား (၇-၂-၁၉၆၀)

၅၅။ ရွင္သာရိပုတၱရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအား ျဖစ္ပ်က္ရွဳနည္းသင္ေပးပံု (၈-၂-၁၉၆၀)

၅၆။ ဒိ႒ိျဖဳတ္ၿပီးမွ ၀ိပႆနာရွဳပါ တရားေတာ္ (၁၃-၂-၁၉၆၀)

၅၇။ ျဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္မွာ ကိေလသာ ၾကားမခိုပါေစနဲ႔တရား (၁၅-၂-၁၉၆၀)

၅၈။ ရွင္ဆႏၵဥပမာျပ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနပံု (၁၆-၂-၁၉၆၀)

၅၉။ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြါခန္း (၁၇-၂-၁၉၆၀)

၆၀။ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြါခန္း (၁၈-၂-၁၉၆၀)
၆၁။ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ပံုတရားေတာ္ (၁၉-၂-၁၉၆၀)

၆၂။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာတရားေတာ္ (၂၄-၂-၁၉၆၀)

၆၃။ တလပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္ (၂၅-၂-၁၉၆၀)

၆၄။ သူေတာင္းစားေျခာက္ေယာက္ ဥပမာျပတရားေတာ္ (၂၄-၂-၁၉၆၀)

၆၅။ ဒိ႒ိကိေလသာ သတ္ရန္တရားေတာ္ (၂၇-၂-၁၉၆၀)

၆၆။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၂၈-၂-၁၉၆၀)

၆၇။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၂) (၂၉-၂-၁၉၆၀)

၆၈။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၃) (၁-၃-၁၉၆၀)

၆၉။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၄) (၂-၃-၁၉၆၀)

၇၀။ ဖဂၢဳဏရဟန္းဥပမာျပ ခႏၶာၾကီးက ေသရြာသို႔သြားေနပံု (၄-၃-၁၉၆၀)

၇၁။ ခင္ရာမင္ရာမွ တဏွာလာပံုတရားေတာ္ (၆-၃-၁၉၆၀)
၇၂။ အဆိပ္ေရာသည့္ေရ မေသာက္မိေစရန္တရားေတာ္ (၇-၃-၁၉၆၀)

၇၃။ နိဗၺာန္သြား လမ္းျပေျမပံု တရားေတာ္ (၈-၃-၁၉၆၀)

၇၄။ စိတ္(၁၁)မ်ိဳး ရွဳပြားနည္းတရားေတာ္(ရွင္အႏုရာဓ) (၉-၃-၁၉၆၀)

၇၅။ ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာကို အသိႏွင့္ပထမပယ္နည္း(ရွင္အႏုရာဓ-၂) (၁၀-၃-၁၉၆၀)

၇၆။ ႏွစ္ေၾကာင္းေသာတရားျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ႏိုင္ပံု (၁၄-၃-၁၉၆၀)

၇၇။ ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ၾကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္ (၁၅-၃-၁၉၆၀)

၇၈။ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးျဖဳတ္ေသာဉာဏ္(၁) (၁၆-၃-၁၉၆၀)

၇၉။ ၀ိပႆနာရွဳေနရမည့္ ဘာေ၀တဗၺအလုပ္ေပးတရား (၁၇-၃-၁၉၆၀)

၈၀။ အနတၱလကၡဏဉာဏ္ (၁၉-၃-၁၉၆၀)

၈၁။ ခႏၶာငါးပါးကို ေမ်ာက္ျဖင့္ဥပမာျပ (၂၀-၃-၁၉၆၀)
၈၂။ ကုသိုလ္ေခြး အကုသိုလ္ေခြးတရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၆၀)

၈၃။ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏိုင္ပံု တရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၆၀)

၈၄။ ျပံဳးေသမဲ့ေသ (၂၃-၃-၁၉၆၀)

၈၅။ ကံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပပံု (၂၄-၃-၁၉၆၀)

၈၆။ ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္ (၂၅-၃-၁၉၆၀)

၈၇။ စိတၱႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ (၂၆-၃-၁၉၆၀)

၈၈။ ၾသဃေလးပါးနစ္ျမဳပ္ေနပံုႏွင့္ ယင္းမွထြက္ပံု (၂၇-၃-၁၉၆၀)

၈၉။ အေခၚရွိႏွင့္တကယ္ရွိ အရွိႏွစ္ပါးခြဲျခားရန္ (၂၈-၃-၁၉၆၀)

၉၀။ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကား သဗၺညဳတဉာဏ္ရ၍ ဘုရားျဖစ္လာပံု (၃၁-၃-၁၉၆၀)

၉၁။ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ကထိန္ေရစက္ခ်တရားေတာ္ (၁၀-၁၁-၁၉၆၀)
၉၂။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္ (၁၃-၁၁-၁၉၆၀)

၉၃။ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ ပယ္ပံုတရားေတာ္ (၁၄-၁၁-၁၉၆၀)

၉၄။ သကၠပဉာသုတ္(၄) ၀ိတက္ရွဳနိသွ်ည္း (၁၅-၁၁-၁၉၆၀)

၉၅။ ဒုလႅဘတရားငါးပါး (၁၆-၁၁-၁၉၆၀)

၉၆။ တိတၳိေတြအေမး အနာထပိဏ္သူေ႒းအေျဖ (၁၈-၁၁-၁၉၆၀)

၉၇။ ဖဂၢဳဏရဟန္း ဥပမာျပ ေသတတ္ေအာင္ ေသနည္း (၁၉-၁၁-၁၉၆၀)

၉၈။ ရွာမွီးျခင္းမလြဲၾကရန္ (၂၀-၁၁-၁၉၆၀)

၉၉။ ရွင္ယမကဥပမာျပ(၁) ဒုကၡေပ်ာက္ေဆးမဂ္ေရေအး (၂၁-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၀။ အနာထပိ႑ေကာ၀ါဒသုတ္ (၂၁-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၁။ ရွင္ယမကဥပမာျပ(၂) ေရွ႕ေနာက္ခြဲၾကရန္ (၂၂-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၂။ သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ (၂၂-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၃။ အေစလက ကႆဖဥပမာျပ(၁) ဆရာ့တာ၀န္ႏွင့္ ဒကာ့တာ၀န္ (၂၃-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၄။ အေစလက ကႆဖဥပမာျပ(၂) ဒုကၡလာပံုအေမးအေျဖ (၂၄-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၅။ သုတ၀ါႏွင့္ အသုတ၀ါကြာျခားပံု (၂၄-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၆။ သကၠာယဒိ႒ိခြြါေရး (၂၆-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၇။ ေသရမွာေၾကာက္သူႏွင့္ မေၾကာက္သူတရားေတာ္ (၂၇-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၈။ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္က ေျပာသည္ဟု သေဘာထားက်င့္ရန္ (၂၈-၁၁-၁၉၆၀)

၁၀၉။ အျမင္မွန္ေပးပံု (၂၉-၁၁-၁၉၆၀)

၁၁၀။ ေလာက္စာႏွင့္မီးခြဲျခားျပပံု (၃၀-၁၁-၁၉၆၀)

၁၁၁။ ေကာသလမင္းၾကီးအား ေသျခင္းတရားျပပံု (၃-၁၂-၁၉၆၀)
၁၁၂။ အဓိပတိသံုးပါးႏွင့္ အားထုတ္ပါ၊ နံနက္အားထုတ္လွ်င္ ညေနရႏိုင္ပံု (၄-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၃။ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏိုင္ပံု တရားေတာ္ (၅-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၄။ သဒၵါတရားျဖင့္ ၾသဃမွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ပံု တရားေတာ္ (၆-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၅။ ေသမင္းတမန္သတ္နည္း (၇-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၆။ ကာလိကႏွင့္ အကာလိက (၈-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၇။ သႆတ၊ ဥေစၦဒရွိမရွိသိရန္ ကိုယ္တြင္းစံုစမ္းေရး (၉-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၈။ ပ႑ိတတာနစၥေသ၀နာ မဂၤလာတရားေတာ္ (၁၁-၁၂-၁၉၆၀)

၁၁၉။ ေဘးၾကီးေလးပါး တရားေတာ္ (၁၂-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၀။ နီ၀ရဏပယ္နည္း(၁) သံသရာတြင္းေနထိုင္ရပံု (၁၃-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၁။ နီ၀ရဏပယ္နည္း(၂) (၁၄-၁၂-၁၉၆၀)
၁၂၂။ နီ၀ရဏပယ္နည္း(၃) (၁၅-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၃။ ေလာဘကာမစၦႏၵနီ၀ရဏရွိေနလွ်င္ ေၾကြးတင္ေနေသာသူႏွင့္တူပံု (၁၇-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၄။ ဗ်ာပါဒ နီ၀ရဏတရားရွိေနလွ်င္ ေရာဂါရေနသူႏွင့္တူပံု (၁၈-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၅။ ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥနီ၀ရဏရွိေနလွ်င္ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေနသူႏွင့္တူပံု (၁၉-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၆။ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အားထုတ္ေသာ ရဟန္းၾကီးဥပမာျပ (၂၀-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၇။ ပထမမဂ္ကိုတားေသာ အ၀ိဇၨာ ၀ိစိကိစၦာနီ၀ရဏ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏လက္သည္ (၂၁-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၈။ ရွင္အႏုရာဓရဟန္းအား ဒိ႒ိကိစၦာခြါေပးပံု (၂၂-၁၂-၁၉၆၀)

၁၂၉။ ရွင္ဆႏၵရဟန္း ဥပမာျပ ဒိ႒ိခြါနည္းႏွင့္ ၀ိပႆနာအလုပ္စဥ္ (၂၃-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၀။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္ သမုဒၵရာေျခာက္စင္း ဥပမာျပ (၂၅-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၁။ မာဂ႑ီပုဏၰားၾကီးအား တရာေပးပံု (၂၆-၁၂-၁၉၆၀)
၁၃၂။ မာဂ႑ီပုဏၰားၾကီးအား အရိယာမ်က္လံုးတပ္ေပးပံု (၂၇-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၃။ မာဂ႑ီပုဏၰားၾကီးအား အရိယာမ်က္လံုးတပ္ေပးပံု(၂) (၂၈-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၄။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား တရားေပးပံု (၂၉-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၅။ ဣေျႏၵလံုျခံဳေစနည္း ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္ (၃၀-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၆။ ဦးေက်ာ္သိန္း+ေဒၚတင္လွတို႔၏ မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ ေရစက္ခ် (၃၁-၁၂-၁၉၆၀)

၁၃၇။ ၀ဋ္ေၾကြးကို ခႏၶာႏွင့္မဆပ္ဘဲ ဉာဏ္ႏွင့္ဆပ္ၾကရန္ (၁-၁-၁၉၆၁)

၁၃၈။ ဒီခႏၶာပစ္ၿပီး ေနာက္ခႏၶာမရတာသည္ အေကာင္းဆံုး(ရွင္ဆႏၵ၀တၳဳ-၁) (၂-၁-၁၉၆၁)

၁၃၉။ တြင္းေအာင္းေသာၾကြက္ပမာ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးရွင္းပံု(ရွင္ဆႏၵ၀တၳဳ-၂) (၃-၁-၁၉၆၁)

၁၄၀။ အေလးဂရုျပဳ၍ေနစရာ(ရွင္ဆႏၵ၀ိတၳဳ-၃) (၄-၁-၁၉၆၁)

၁၄၁။ မဟာနာမ္မင္းၾကီးအား ေထာပတ္အိုးကြဲ ဥပမာျပ(ရွင္ဆႏၵ၀တၳဳ-၄) (၅-၁-၁၉၆၁)
၁၄၂။ ရထ၀ိနီတသုတ္၊ ရထားခုနစ္စင္း ဥပမာျပ (၆-၁-၁၉၆၁)

၁၄၃။ သာေရာပမသုတ္ (၇-၁-၁၉၆၁)

၁၄၄။ ရွင္သာရိပုတၱရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအား ျဖစ္ပ်က္ရွဳနည္းသင္ေပးပံု (၈-၁-၁၉၆၁)

၁၄၅။ မာလံုက်ဥပမာျပ (၉-၁-၁၉၆၁)

၁၄၆။ ပုထုဇဥ္ရဟန္းႏွင့္ ရဟႏၱာၾကီးေလးပါး အေမးအေျဖ (၁၁-၁-၁၉၆၁)

၁၄၇။ ၀ိေဏာပမသုတ္၊ ေစာင္းထဲမွာအသံရွာပံု (၁၂-၁-၁၉၆၁)

၁၄၈။ သားေကာင္းေျခာက္ေကာင္ ဥပမာျပ(၁) (၁၃-၁-၁၉၆၁)

၁၄၉။ ဦးခ်မ္း+ေဒၚခန္႔တို႔၏ ဘုရားျပဳျပင္ အလွဴေရစက္ခ် (၁၄-၁-၁၉၆၁)

၁၅၀။ အာသ၀၀င္ရိုးခ်ိဳးရန္ (၁၆-၁-၁၉၆၁)

၁၅၁။ စူဠေသာတာပန္ေသနည္း (၁၇-၁-၁၉၆၁)
၁၅၂။ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္ (၁၈-၁-၁၉၆၁)

၁၅၃။ ဆႏၵရာဂပယ္ျခင္းသည္ ဘုရား၏အယူ၀ါဒျဖစ္ပံု (၁၉-၁-၁၉၆၁)

၁၅၄။ ပပဥၥတရားသံုးပါး ခ်ဳပ္ရန္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ ရွဳပြားနည္း (၁-၂-၁၉၆၁)

၁၅၅။ မဂၢင္ေဖာင္ျပင္ရန္၊ မရဏေရေဘးကာကြယ္ေရး (၂-၂-၁၉၆၁)

၁၅၆။ အခ်ိန္ကာလ၏ စားဖတ္၊ ၀ါးဖတ္ ျဖစ္ေနပံုတရား (၃-၂-၁၉၆၁)

၁၅၇။ ကံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေဟာသိျဖစ္ေအာင္ လုပ္နည္းတရားေတာ္ (၄-၂-၁၉၆၁)

၁၅၈။ သခၤတဒုကၡမွ အသခၤတနိဗၺာန္ ေပၚလာပံု (၅-၂-၁၉၆၁)

၁၅၉။ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ျဖတ္ရန္ (၆-၂-၁၉၆၁)

၁၆၀။ အရွိႏွင့္အသိ ကိုက္ေအာင္လုပ္နည္း၊ စိတၱႏုပႆနာအလုပ္ေပး (၇-၂-၁၉၆၁)

၁၆၁။ စိတၱႏုပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၈-၂-၁၉၆၁)
၁၆၂။ အရွင္အႏုရာဓဥပမာျပ ဒိ႒ိျဖဳတ္ေရးတရားေတာ္(၁) (၉-၂-၁၉၆၁)

၁၆၃။ အရွင္အႏုရာဓဥပမာျပ ဒိ႒ိျဖဳတ္ေရးတရားေတာ္(၂) (၁၀-၂-၁၉၆၁)

၁၆၄။ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ခႏၶာအစဥ္သိ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရး (၁၁-၂-၁၉၆၁)

၁၆၅။ ရွင္အႏုရာဓ ဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၦာကြာျပီး ရဟႏၱာျဖစ္ပံု (၁၂-၂-၁၉၆၁)

၁၆၆။ ၀ိပႆနာမလုပ္ခင္ ဒိ႒ိအရင္ျဖဳတ္ရမည္ (၁၃-၂-၁၉၆၁)

၁၆၇။ ဖြားဖက္ေတာ္ရွင္ဆႏၵ အေၾကာင္းျပဳ၍ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ (၁၃-၂-၁၉၆၁)

၁၆၈။ ဒိ႒ိခံေနလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္ေၾကာင္း (၁၄-၂-၁၉၆၁)

၁၆၉။ ဒိ႒ိခြါမႈကိုေရွ႕ထားၿပီး ၀ိပႆနာရွဳမႈကို ေနာက္ထားရပံု (၁၆-၂-၁၉၆၁)

၁၇၀။ ကာယ၀ိဉာဏ္ကို ၀ိပႆနာရွဳနည္း (၁၇-၂-၁၉၆၁)

၁၇၁။ မွန္ေထာင္တရားေတာ္ (၁၈-၂-၁၉၆၁)
၁၇၂။ ဒိ႒ိမကြာလွ်င္နိဗၺာန္မျမင္ႏိုင္ပံု (၁၉-၂-၁၉၆၁)

၁၇၃။ လူမိုက္ႏွင့္လူလိမၼာထူးျခားပံု (၂၀-၂-၁၉၆၁)

၁၇၄။ မဂၢျဗဟၼစရိယအက်င့္ (၂၁-၂-၁၉၆၁)

၁၇၅။ စရိုက္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ကမၼ႒ာန္းေပးရပံု(၁) (၂၃-၂-၁၉၆၁)

၁၇၆။ စရိုက္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ကမၼ႒ာန္းေပးရပံု(၂) (၂၄-၂-၁၉၆၁)

၁၇၇။ အိုေဘးမေစာင့္ဘဲ ၀ိပႆနာလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းပံု (၂၅-၂-၁၉၆၁)

၁၇၈။ ဒုလႅဘတရားႏွင့္ၾကံဳခိုက္မွာ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း (၂၆-၂-၁၉၆၁)

၁၇၉။ အဖံုးငါးပါးဖြင့္လွစ္နည္း တရားေတာ္ (၂၇-၂-၁၉၆၁)

၁၈၀။ ရာဓရဟန္းအေၾကာင္းျပဳ ေ၀ဒနာႏုပႆနာရွဳပြားနည္း (၂၇-၂-၁၉၆၁)

၁၈၁။ သမၼသနသုတ္၊ မိမိကိုယ္ကိုသုံးသပ္ရန္ (၁-၃-၁၉၆၁)
၁၈၂။ ၀ိပႆနာဉာဏ္မွ မဂ္ဉာဏ္သို႔ကူးေျပာင္းပံု (၂-၃-၁၉၆၁)

၁၈၃။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ သံုးသပ္ပံု (၃-၃-၁၉၆၁)

၁၈၄။ ေတာင္ၾကီးေလးလံုးၾကိပ္သည္ကို ခံေနၾကရပံု (၄-၃-၁၉၆၁)

၁၈၅။ ခႏၶာေခၚရာကို ဉာဏ္ကသြားရမည္ (၅-၃-၁၉၆၁)

၁၈၆။ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱိျဖစ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္ကိုက္ရန္ (၆-၃-၁၉၆၁)

၁၈၇။ ခႏၶာ၀န္ၾကမ္းခရီးလမ္းသြားရံု (၇-၃-၁၉၆၁)

၁၈၈။ အဓိပတိ(၃)ပါးထား၍ တရားအားထုတ္ရမည္ (၈-၃-၁၉၆၁)

၁၈၉။ အတၱျပဳတ္ေအာင္ ရွဳနည္း (၁၀-၃-၁၉၆၁)

၁၉၀။ ဘ၀ထူးၾကီးကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ၾကရန္ (၁၂-၃-၁၉၆၁)

၁၉၁။ ဘ၀ထူးၾကီးကို အလြဲသံုးစားမလုပ္ဘဲ၊ ဒိ႒ိခြါၿပီး နိဗၺာန္၀င္ရန္ (၁၃-၃-၁၉၆၁)
၁၉၂။ သႆတ၊ ဥေစၦဒျဖဳတ္နည္း၊ ေလာင္စာသိမ္း၍မီးၿငိမ္းရန္ (၁၄-၃-၁၉၆၁)

၁၉၃။ နားကတရားနာ ဉာဏ္ကခႏၶာလွည့္ရန္ (၁၅-၃-၁၉၆၁)

၁၉၄။ ဒိ႒ိအရင္ခြါရမည္ (၁၆-၃-၁၉၆၁)

၁၉၅။ ပုထုဇဥ္နစ္မ်ိဳးရွိေနပံု (၁၇-၃-၁၉၆၁)

၁၉၆။ ငက်ိဳးငကန္းႏွင့္ ခရီးသြားပံု (၁၈-၃-၁၉၆၁)

၁၉၇။ ကိသုေကာပမသုတ္(၁) ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိရမည္ (၂၀-၃-၁၉၆၁)

၁၉၈။ ကိသုေကာပမသုတ္(၂) ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိရမည္ (၂၁-၃-၁၉၆၁)

၁၉၉။ ကိသုေကာပမသုတ္၊ ၀ိပႆနာရွဳဖို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္မွာျခင္း (၂၂-၃-၁၉၆၁)

၂၀၀။ ပုထုဇဥ္ရဟန္းအေမး၊ ရဟႏၱာၾကီးေလးပါးအေျဖ (၂၃-၃-၁၉၆၁)

၂၀၁။ သစၥာသိဖို႔ အေရးၾကီးပံု (၁၉-၃-၁၉၆၁)
၂၀၂။ ၀ိေကာပမသုတ္၊ ေစာင္းထဲမွာအသံရွာပံု (၂၄-၃-၁၉၆၁)

၂၀၃။ ျမဳပ္လမ္းေမ်ာလမ္းမွ ထြက္ၾကရန္ (၂၅-၃-၁၉၆၁)

၂၀၄။ ျဖစ္ပ်က္တစ္ခုပိုင္လွ်င္ အကုန္ပိုင္ႏိုင္ပံု၊ ၀ိေကာပမသုတ္ (၂၇-၃-၁၉၆၁)

၂၀၅။ မတင္းတိမ္ေကာင္းေသာ တရားငါးပါးတရားေတာ္ (၂၈-၃-၁၉၆၁)

၂၀၆။ ဆပြါဏေကာပမာသုတ္ (၂၉-၃-၁၉၆၁)

၂၀၇။ သားေကာင္ေျခာက္ေကာင္ ဥပမာ(၂) (၃၀-၃-၁၉၆၁)

၂၀၈။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)တို႔ ရဟႏၱာျဖစ္ၾကပံု (၃၁-၃-၁၉၆၁)

၂၀၉။ ေတ၀ိဇၨသုတ္၊ သႏၵိ႒ိေကာကိုယ္တိုင္ျမင္ရန္ (၁-၅-၁၉၆၁)

၂၁၀။ ပင္ကိုယ္သေဘာစြန္႔တာသည္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ပံု (၂-၅-၁၉၆၁)

၂၁၁။ သစၥာမသိတာသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပံု(မိလကၡရဟန္းဥပမာျပ) (၃-၅-၁၉၆၁)
၂၁၂။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၁) (၄-၅-၁၉၆၁)

၂၁၃။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၂) (၅-၅-၁၉၆၁)

၂၁၄။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၃) (၆-၅-၁၉၆၁)

၂၁၅။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၄) (၇-၅-၁၉၆၁)

၂၁၆။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၅) (၈-၅-၁၉၆၁)

၂၁၇။ သာတိရဟန္း၀တၳဳ၊ ခႏၶာငါးပါးဒုကၡသစၥာ (၉-၅-၁၉၆၁)

၂၁၈။ မေသရာအမတနိဗၺာန္ (၁၀-၅-၁၉၆၁)

၂၁၉။ ခႏၶာငါးပါးမွ ေ၀ဒနာကိုခြဲ၍ေဟာပံု (၁၁-၅-၁၉၆၁)

၂၂၀။ ခႏၶာငါးပါးမွ စိတ္ကိုခြဲ၍ေဟာၾကားပံု (၁၂-၅-၁၉၆၁)

၂၂၁။ သစၥာသိမွ နိဗၺာန္ရပံုတရားေတာ္ (၁၃-၅-၁၉၆၁)
၂၂၂။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ နိဗၺာန္ရပံုတရားေတာ္ (၁၄-၅-၁၉၆၁)

၂၂၃။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ (၁၅-၅-၁၉၆၁)

၂၂၄။ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္(၁) (၃၀-၅-၁၉၆၁)

၂၂၅။ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္(၂) (၃၁-၅-၁၉၆၁)

၂၂၆။ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္(၃) (၁-၆-၁၉၆၁)

၂၂၇။ ၀ိပလႅာသတရားေတာ္(၁) (၁၇-၆-၁၉၆၁)

၂၂၈။ ၀ိပလႅာသတရားေတာ္(၂) (၁၈-၆-၁၉၆၁)

၂၂၉။ ကံေပၚကို ၀ိပလႅာသ(၁၂)ပါးအုပ္ခ်ဳပ္ပံု (၂၀-၆-၁၉၆၁)

၂၃၀။ ေလွဥပမာျပ ၀ိပလႅာသတရားေတာ္ (၂၁-၆-၁၉၆၁)

၂၃၁။ ၀ိပႆနာအလုပ္သည္ ေတာထဲမွ က်ားသစ္၊ က်ားတို႔ကဲ့သို႔ေစာင့္ဖမ္းရန္ (၂၂-၆-၁၉၆၁)
၂၃၂။ ကာလ၊ မရဏတို႔၏ စားဖတ္၊ ၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရး (၂၃-၆-၁၉၆၁)

၂၃၃။ ပထမနိဗၺာန္ရခ်င္လွ်င္ ဒိ႒ိေရွ႕ထားျဖဳတ္ရမည္ (၂၄-၆-၁၉၆၁)

၂၃၄။ ဒိ႒ိသံုးမ်ိဳးျဖဳတ္ပံုႏွင့္ အပါယ္သြားမည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖတ္ေပးပံု (၂၅-၆-၁၉၆၁)

၂၃၅။ ယမကရဟန္း၀တၳဳ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိျဖတ္ေရး တရားေတာ္ (၁၄-၇-၁၉၆၁)

၂၃၆။ ယမကရဟန္း၀တၳဳ(၂) (၁၅-၇-၁၉၆၁)

၂၃၇။ ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက်ာ္း (၂၇-၇-၁၉၆၁)

၂၃၈။ ၀ဋ္ကၽြတ္၊ ကံျဖတ္တရားေတာ္ (၂၉-၇-၁၉၆၁)

၂၃၉။ ကံျဖတ္၊ တဏွာျဖတ္၊ ၀ဋ္ျဖတ္ (၃၀-၇-၁၉၆၁)

၂၄၀။ တဏွာ ဥပါဒါန္ကံျဖတ္ (၃၁-၇-၁၉၆၁)

၂၄၁။ ကိုယ့္ခႏၶာသံုးသပ္ပံု တရားေတာ္ (၁-၈-၁၉၆၁)
၂၄၂။ ၀ိပလႅာသတံတိုင္းအတြင္း ေမွာင္က်ေနပံု (၂-၈-၁၉၆၁)

၂၄၃။ ၀ိပလႅာသ(၁၂)ပါးအေၾကာင္း (၃-၈-၁၉၆၁)

၂၄၄။ မဂ္မွတပါး ကယ္မည့္သူမရွိႏိုင္ပံု (၄-၈-၁၉၆၁)

၂၄၅။ သႆတ၊ ဥေစၦဒကင္းစင္ေရးတရားေတာ္ (၅-၈-၁၉၆၁)

၂၄၆။ သႆတ၊ ဥေစၦဒ သိမႈႏွင့္ျပဳတ္ေရးတရားေတာ္ (၆-၈-၁၉၆၁)

၂၄၇။ အမွန္မွားေၾကာင့္ က်န္အမွားေတြ  ဆက္တိုက္ျဖစ္ပံု (၇-၈-၁၉၆၁)

၂၄၈။ ခိုကိုးရာ အားထားရာ မွီခိုရာအစစ္ရွာသင့္ေၾကာင္း (၈-၈-၁၉၆၁)

၂၄၉။ သာသနာတြင္းတရားႏွင့္ သာသနာပတရား (၉-၈-၁၉၆၁)

၂၅၀။ အျခားအေရးထက္ ငရဲမ်ိဳးေစ့ျဖဳတ္ေရးက ပို၍အေရးၾကီးပံု (၁၀-၈-၁၉၆၁)


၂၅၁။ ၀ဋ္သံုးပါးလည္ပံု (၁၁-၈-၁၉၆၁)

၂၅၂။ သစၥာသိမွနိဗၺာန္ရပံု (၁၂-၈-၁၉၆၁)

၂၅၃။ ဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လမ္းခြဲရွာရန္တရားေတာ္ (၁၃-၈-၁၉၆၁)

၂၅၄။ ကံျပတ္(၁)တရားေတာ္ (၁၄-၈-၁၉၆၁)

၂၅၅။ ကမၼႆကတ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ ျခားနားပံု (၁၆-၈-၁၉၆၁)

၂၅၆။ ကံျပတ္(၂)တရားေတာ္ (၁၅-၈-၁၉၆၁)

၂၅၇။ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔ၿပီးမွ တရားအားထုတ္ၾကရန္ (၁၇-၈-၁၉၆၁)

၂၅၈။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား (၁၈-၈-၁၉၆၁)

၂၅၉။ မိစၦာဒိ႒ိသည္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပံု (၁၉-၈-၁၉၆၁)

၂၆၀။ ဒိ႒ိခြါနည္းတရားေတာ္ (၂၀-၈-၁၉၆၁)

၂၆၁။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား (၂၁-၈-၁၉၆၁)
၂၆၂။ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္(၁) (၂၂-၈-၁၉၆၁)

၂၆၃။ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္(၂) (၂၃-၈-၁၉၆၁)

၂၆၄။ အနိစၥာ၀တသခၤါရရွင္းပံု၊ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ (၂၄-၈-၁၉၆၁)

၂၆၅။ နိဗၺာန္လိုခ်င္လွ်င္ အလုပ္ႏွစ္လုပ္ပဲလုပ္ပါ (၂၅-၈-၁၉၆၁)

၂၆၆။ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ကို အေသသတ္နည္းတရားေတာ္ (၂၆-၈-၁၉၆၁)

၂၆၇။ ခႏၶာေတြ ျပန္ရေနျခင္းအေၾကာင္း (၂၇-၈-၁၉၆၁)

၂၆၈။ အလုပ္စဥ္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ (၃၀-၈-၁၉၆၁)

၂၆၉။ အားထုတ္နည္း သံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း (၃၁-၈-၁၉၆၁)

၂၇၀။ ဉာဏ္သံုးပါးခြဲျပပံု (၁-၉-၁၉၆၁)

၂၇၁။ လုပ္ငန္းအစႏွင့္ အဆံုးကိုျပသည့္တရားေတာ္ (၂-၉-၁၉၆၁)
၂၇၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံုးသပ္နည္းတရားေတာ္ (၃-၉-၁၉၆၁)

၂၇၃။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး ခြဲျခားျပျခင္း (၄-၉-၁၉၆၁)

၂၇၄။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၁) (၅-၉-၁၉၆၁)

၂၇၅။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၂) (၆-၉-၁၉၆၁)

၂၇၆။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၃) (၇-၉-၁၉၆၁)

၂၇၇။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၄) (၈-၉-၁၉၆၁)

၂၇၈။ ရွင္အာနႏၵာ ေသာတာပန္တည္ပံု (၉-၉-၁၉၆၁)

၂၇၉။ မာဂ႑ီ၀တၳဳ၊ အရိယာမ်က္လံုး အေရးၾကီးပံု (၁၀-၉-၁၉၆၁)

၂၈၀။ သုညတ တရားနာရမွ သုညတနိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ပံု (၁၁-၉-၁၉၆၁)

၂၈၁။ ဒီခႏၶာစြန္႔ၿပီးေနာက္ ခႏၶာရျခင္းသည္ အၾကီးဆံုးအျပစ္သင့္ပံု (၁၂-၉-၁၉၆၁)
၂၈၂။ ကိေလသာဖယ္နည္း နိသွ်ည္း (၁၃-၉-၁၉၆၁)

၂၈၃။ ေလာင္စာသိမ္း၍ မီးၿငိမ္းရန္ ၀ိပႆနာရွဳနည္း (၁၄-၉-၁၉၆၁)

၂၈၄။ သုခႏွင့္ဒုကၡ ပရိဗိုဇ္အေမး၊ ရွင္သာရိပုတၱရာအေျဖ (၁၅-၉-၁၉၆၁)

၂၈၅။ သုတ၀ါ အရိယာသာ၀ကအျဖစ္မွ ဒိ႒ိျပဳတ္ေၾကာင္း (၁၆-၉-၁၉၆၁)

၂၈၆။ ပဥၥနႏၱရိယ ကံမွလြဲလွ်င္ ၀ိပႆနာကုသိုလ္က ကယ္တင္ႏိုင္ပံု (၁၈-၉-၁၉၆၁)

၂၈၇။ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး ရည္ရြယ္၍က်င့္သည္မဟုတ္၊ နိဗၺာန္သာရည္ရြယ္ပံု (၁၉-၉-၁၉၆၁)

၂၈၈။ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး၊ ရထား(၇)စင္းဥပမာျပ (၂၀-၉-၁၉၆၁)

၂၈၉။ သာသနာေတာ္၏ အႏွစ္သာရရွာပံု (၂၁-၉-၁၉၆၁)

၂၉၀။ ခႏၶာငါးပါးသည္ ကမ္းနားသစ္ပင္ႏွင့္တူပံု (၂၂-၉-၁၉၆၁)

၂၉၁။ သူမ်ားပါးစပ္ လမ္းဆံုးမႈဇာတ္သိမ္းပံု (၂၃-၉-၁၉၆၁)
၂၉၂။ ခႏၶဉာဏ္ေရာက္မွ သံသရာတိုမည့္အေၾကာင္း (၂၄-၉-၁၉၆၁)

၂၉၃။ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱိကင္း၍ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ရႏိုင္ေၾကာင္း (၂၅-၉-၁၉၆၁)

၂၉၄။ အနာဂတ္ေဘးငါးပါး (၂၆-၉-၁၉၆၁)

၂၉၅။ သံသရာစခန္းသတ္ခ်င္ မဂ္အလုပ္လုပ္ၾကရန္ (၂၇-၉-၁၉၆၁)

၂၉၆။ ခႏၶာကေျပာတာကို ဉာဏ္ကရွဳရန္ (၂၈-၉-၁၉၆၁)

၂၉၇။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁) (၂၉-၉-၁၉၆၁)

၂၉၈။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၂) (၃၀-၉-၁၉၆၁)

၂၉၉။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၃) (၁-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၀။ ခႏၶာမွာတရားရွာပါ၊ ဘုရားပရိနိဗၺာန္မစံေသးပံု (၂-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၁။ အျမဲေနအိမ္ႏွင့္ ယာယီေနအိမ္ (၃-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၂။ ေ၀ဒနာႏွင့္ တရားနာေနပံု (၄-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၃။ တဏွာမူလကိုးခ်က္ (၅-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၄။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖစ္စဥ္ (၆-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၅။ တဏွာသခၤယသုတ္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာအမွတ္(၁) (၇-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၆။ တဏွာသခၤယသုတ္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာအမွတ္(၂) (၈-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၇။ စိတ္အျပင္မထြက္မိေအာင္ သတိထားၾကရန္၊ ဇနပဒကလ်ာဏီသုတ္ (၁၀-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၈။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ မဂ္ဉာဏ္ ခြဲျခားသိရွိၾကရန္ (၁၁-၁၀-၁၉၆၁)

၃၀၉။ မဟာတဏွာသဃၤယသုတ္၊ ဒိ႒ိသံုးပါးကြာေရး တရားေတာ္ (၁၂-၁၀-၁၉၆၁)

၃၁၀။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာ ရွိေနတတ္သည့္ ဒိ႒ိကိုျဖဳတ္နည္း (၁၃-၁၀-၁၉၆၁)

၃၁၁။ ပ႒ာန္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ သစၥာနည္းတို႔ျဖင့္ ဒုကၡကိုထင္ေအာင္ေဟာပံု (၁၄-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၂။ ၀ိဉာဏ္ေပၚ၌ သႆတဒိ႒ိကုိျဖတ္ရန္၊ သာတိ၀တၳဳ (၁၅-၁၀-၁၉၆၁)

၃၁၃။ သာတိ၀တၳဳအဆက္၊ သႆတဒိ႒ိအဆက္ (၁၆-၁၀-၁၉၆၁)

၃၁၄။ ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္ကြဲမွ နိဗၺာန္ကိုသေဘာက်ပံု၊ ယမက၀တၳဳ (၁၇-၁၀-၁၉၆၁)

၃၁၅။ အေသရွိရာက အေသလြတ္ရာကို ရွာပံု (၁၈-၁၀-၁၉၆၁)

၃၁၆။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားသည္ ၀ိပႆနာျဖစ္ပံု (၁၉-၁၀-၁၉၆၁)


မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘု ဦးေသာဘနMP3 Download

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘု ဦးေသာဘနMP3 Download ( 0 Files )


အေခြ(၁) အနတၱလကၡဏာသုတ္ တရားေတာ္

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download

အေခြ(၂) ဓမၼစၾကာအနက္အဓိပၸာယ္ တရားေတာ္

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၃) အေျခခံ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download

www.dhammaransi.comဆိုက္မွလင့္ကိုယူထားပါသည္..။
ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ အရွင္ဝိရိယ (ေတာင္စြန္း)MP3 Downloa

ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ အရွင္ဝိရိယ (ေတာင္စြန္း)MP3 Downloa ( 0 Files )


အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား
၁။ အစြမ္းႏွင့္အစ Download
၂။ အျမင့္ဆံုးစိတ္ထားမ်ား Download
၃။ အနႏၱငါးပါး Download
၄။ အမီွႏွင့္အသိ Download
၅။ ဘ၀ပ်ံခ်ီ Download
၆။ ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔ Download
၇။ ထာ၀ရမေမ့စရာ တခဏအေတြ႔ Download
၈။ မဂၤလာ႐ွိတဲ့ဘ၀ Download
၉။ စိန္ေခၚရင္တိမ္ေပၚတက္မယ္ Download

အေခြ(၂) ဓမၼစၾကၤာသုတ္ေတာ္သင္တန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၁) Download
၂။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၂) Download
၃။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၃) Download
၄။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၄) Download
၅။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၅) Download
၆။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၆) Download
၇။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၇) Download

www.dhammaransi.comဆိုက္မွလင့္ကိုယူထားပါသည္..။
တိပိဋကဓရမင္းကြန္းဦး၀ိစိတၱသာရဘိ၀ံသMP3 Download

တိပိဋကဓရမင္းကြန္းဦး၀ိစိတၱသာရဘိ၀ံသMP3 Download ( 0 Files )


အေခြ(၁) ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပရိတ္နိဒါန္း + မဂၤလသုတ္ Download
၂။ ရတနသုတ္ Download
၃။ ေမတၱသုတ္ Download
၄။ ခႏၶသုတ္ Download
၅။ ေမာရသုတ္ Download
၆။ ၀႗သုတ္ Download
၇။ ဓဇဂၢသုတ္ Download
၈။ အာ႗နာဋိယသုတ္ Download
၉။ အဂုၤလိမာလသုတ္ Download
၁၀။ ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ Download
၁၁။ ပုဗၺဏွသုတ္ Download
၁၂။ မဟာသာမယသုတ္ေတာ္ Download
၁၃။ ဓမၼစၾကာသုတ္ေတာ္ + အနတၱလကၡဏာသုတ္ေတာ္ Download

အေခြ(၂) ခ်ိန္ခြင္ႀကီးေလးလက္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂)  Download
၁၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄) Download
၂၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၅) Download
၂၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၆) Download
၂၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၇) Download
၂၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၈) Download
၂၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၉) Download
၃၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၀) Download
၃၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၁) Download
၃၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၂) Download
၃၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၃) Download
၃၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၄) Download
၃၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၅) Download
၃၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၆) Download
၃၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၇) Download
၃၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၈) Download
၃၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃၉) Download
၄၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၀) Download
၄၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၁) Download
၄၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၂) Download
၄၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၃) Download
၄၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၄) Download
၄၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၅) Download
၄၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၆) Download
၄၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၇) Download
၄၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၈) Download
၄၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄၉) Download
၅၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၀) Download
၅၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၁) Download
၅၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၂) Download
၅၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၃) Download
၅၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၄) Download
၅၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၅) Download
၅၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၆) Download
၅၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၇) Download
၅၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၈) Download
၅၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅၉) Download
၆၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၀) Download
၆၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၁) Download
၆၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၂) Download
၆၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၃) Download
၆၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၄) Download
၆၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၅) Download
၆၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၆) Download
၆၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၇) Download
၆၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၈) Download
၆၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆၉) Download
၇၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇၀) Download
၇၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇၁) Download
၇၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇၂) Download
၇၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇၃) Download

www.dhammaransi.comဆိုက္မွလင့္ကိုယူထားပါသည္..။
ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရအ႐ွင္ေသာဘိတMP3 Download

ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရအ႐ွင္ေသာဘိတMP3 Download ( 0 Files )အေခြ(၁) ရက္(၆၀)တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူ သမထ၊၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ကႏၷီသမထ၊ ၀ိပႆနာ မိတ္ဆက္တရားေတာ္ Download
၂။ ဗုဒၶႏုႆတိဘာ၀နာ တရားေတာ္ Download
၃။ ေမတၱာဘာ၀နာ တရားေတာ္ Download
၄။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၁) Download
၅။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၂) Download
၆။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၃) Download
၇။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၄) Download
၈။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၅) Download
၉။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၆) Download
၁၀။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၇) Download
၁၁။ အာနာပါန အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၈) Download
၁၂။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၁) Download
၁၃။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၂) Download
၁၄။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၃) Download
၁၅။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၄) Download
၁၆။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၅) Download
၁၇။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၆) Download
၁၈။ ၀ိပႆန ာအားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၇) Download
၁၉။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း-အပိုင္း(၈) Download

www.dhammaransi.comဆိုက္မွလင့္ကိုယူထားပါသည္..။
ေ႐ႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအ႐ွင္ပ႑ိတာဘိ၀ံသMP3 Download

ေ႐ႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအ႐ွင္ပ႑ိတာဘိ၀ံသMP3 Download ( 0 Files )


အေခြ(၁) ေကာင္းျခင္း(၄)ျဖာမဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download

အေခြ(၂) စတုရာရကၡဘာ၀နာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download

အေခြ(၃) ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာတရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download

www.dhammaransi.comဆိုက္မွလင့္ကိုယူထားပါသည္..။
ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ၏ တရားေတာ္မ်ား MP4

ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ၏ တရားေတာ္မ်ား MP4 ( 0 Files )


အခ်ိန္မီ (စစ္ေတြ) (၁.၂.၁၁)
အခ်ိန္မီ (စစ္ေတြ) (၂.၂.၁၁)
အေကာင္းဆုံးကုိေရြး (ေက်ာက္ေတာ္)(၃.၂.၁၁)
အမ်ဳိးေစာင့္ၾက (၁)(ေျမာက္ဦး) (၄.၂.၁၁)
အမ်ဳိးေစာင့္ၾက (၂)(ေျမာက္ဦး) (၅.၂.၁၁)
သင့္ရာမွီဝဲ (မင္းျပား) (၆.၂.၁၁)
သင့္ရာမွီဝဲ (၂) (မင္းျပား)(၇.၂.၁၁)
ကံကုန္ေအာင္ရုန္း (ေန႕)(၇.၂.၁၁)
သင့္ရာမွီဝဲ (မင္းျပား) (၆.၂.၁၁)
သင့္ရာမွီဝဲ(၂) (၇.၂.၁၁)
ကံကုန္ေအာင္ရုန္း (ေန႕) (၇.၂.၁၁)
ဘဝေပ်ာက္တတ္တယ္(မင္းျပား) (၈.၂.၁၁)
ဘာကုိအျမတ္နဳိးဆုံးလဲ (ေျမပုံ) (၉.၂.၁၁)
ဥပါလိသုတ္(၁) (ေျမပုံ) (၁၀.၂.၁၁)
အျမန္နွိပ္ကြပ္ၾက (အန္း) (၁၂.၂.၁၁)
မွန္းေခ်ေပါက္ (ေက်ာက္ျဖဴ) (၁၃.၂.၁၁)
လက္ကုိင္တရား (ေက်ာက္ျဖဴ) (၁၄.၂.၁၁)
ကုိယ္နဲ႕တူေနလုိ႔ (မာန္ေအာင္) (၁၅.၂.၁၁)
တဏွာထက္သာ(ေခါင္းစဥ္ေသခ်ာမသိပါ၊သီးခံေပးပါ)(မာန္ေအာင္) (၁၆.၂.၁၁)
ဘာကုိျမတ္နုိးသလဲ (TT)(၁၇.၂.၁၁)
ေကာင္းဆုံးထုိက္တန္သူ (ဂြ)(၁၈.၂.၁၁)
ေၾသာ္..ကာမဂုဏ္ (ေတာင္ကုတ္) (၁၉.၂.၁၁)
အေကာင္းဆုံးမ်ား(၁) (TT) (၂၀.၂.၁၁)
ၾသဝါဒ(သာသနာ့တာဝန္ခံ)(ေန႕)(၂၁.၂.၁၁)(TT)
အေကာင္းဆုံးမ်ား(၂) (TT) (၂၁.၂.၁၁)
အသက္ကုိ (ဂြ) (၂၂.၂.၁၁)
MGLG_Htuttunyi_2 (၂၃.၂.၁၁)

ေကာင္းေကာင္းေနၾက(ဂြ) (၂၃.၂.၁၁)

သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ (၂၄.၂.၁၁)
ခဏေလးေနာ္ (၁) စမ္းေခ်ာင္း (၂၅.၂.၁၁)
ခဏေလးေနာ္(၂) စမ္းေခ်ာင္း (၂၆.၂.၁၁)
ေကာင္းေစခ်င္လုိ႕(၁) (၂၆.၂.၁၁)(KT)
ေဘာဇဥ္ဂ (၁) (ေတာင္ဥကၠလာ) (၂၇.၂.၁၁)
ေကာင္းေစခ်င္လုိ႕(၂) ( KT) (၂၇.၂.၁၁)
ေဘာဇဥ္ဂ (၂)( ေတာင္ဥကၠလာ)(၂၈.၂.၁၁)
ယုံၾကည္က်န္းမာ စိတ္ေျဖာင့္စြာ(၁) (၂၈.၂.၁၁)
ေကာင္းေသာည (လမ္းမေတာ္) (၂၉.၂.၁၁)
ျပည့္စုံခဲ့ေသာ္(၁)(muse)(၇.၃.၁၁)
ျပည့္စုံခဲ့ေသာ္(၂)(muse)(၈.၃.၁၁)
ဘယ္ျမစ္ေရနဲ႕ေဆးပါ့မယ္ (KK)(၉.၃.၁၁)
သူ႕ထက္ေကာင္းတာမရွိလွ်င္(၁) (NMT) (၁၃.၃.၁၁)
သူ႕ထက္ေကာင္းတာမရွိလွ်င္(၂) (NMT) (၁၄.၃.၁၁)
ပရမတၱခ်မ္းသာ (၁)(TP)(၁၅.၃.၁၁)
ပရမတၱခ်မ္းသာ (၂)(TP)(၁၆.၃.၁၁)
သူသာမရွိလွ်င္ (၁) (KM)(၁၇.၃.၁၁)
သူသာမရွိလွ်င္ (၂) (KM)(၁၈.၃.၁၁)
ျမတ္ေသာသာသနာ(၁)(ML)(၁၉.၃.၁၁)
ျမတ္ေသာသာသနာ(၂)(NL)(၂၀.၃.၁၁)
ကာမဂုဏ္လွည့္ကြက္ (TD)(၂၁.၃.၁၁)
လမ္းမွန္ေလွ်ာက္ၾက (LS)(၂၂.၃.၁၁)
ၾသဝါဒ (LS)(၂၃.၃.၁၁)
ေဆာင္ရန္မီးနွင့္ေရွာင္ရန္မီး (လားရွဳိး)(၂၄.၃.၁၁)

ေနရာမွန္ (PL) (၂၅.၃.၁၁)

ေနရာမွန္(၂) (၂၆.၃.၁၁)
ဥပုပ္သည္မ်ား(၁)(KL)(၂၇.၃.၁၁)
ဥပုပ္သည္မ်ား(၂)(KL)(၂၈.၃.၁၁)
အေလးျပဳစရာမ်ား(၁)(SN)(၃၀.၃.၁၁)
အေလးျပဳစရာမ်ား(၂)(SN)(၃၁.၃.၁၁)
ညီေစေနာ္ (၁) (၁၇.၅.၂၀၁၁)(မိုးကုတ္)
ညီေစေနာ္ (၂)(၁၈.၅.၂၀၁၁)(မိုးကုတ္)
ညီေစေနာ္(၃)(၁၉.၅.၂၀၁၁)(မိုးကုတ္)
တာဝန္ေၾကမွ(၁) (၂၀.၅.၂၀၁၁)(က်ပ္ဳပင္)
တာဝန္ေၾကမွ(၂) (၂၁.၅.၂၀၁၁)(က်ပ္ဳပင္)
တာဝန္ေၾကမွ(၃) (၂၂.၅.၂၀၁၁)(က်ပ္ဳပင္)
အတန္းတက္နိုင္ၾကပါေစ(မိုးကုတ္ (က်ပ္ျပင္)) (၂၁.၅.၂၀၁၁) (ေန.လည္ပိုင္း ဆရာကန္ေတာ.ပြဲ)
တစ္ခုေသာတရား (၂၃.၅.၂၀၁၁)(မုိးမိတ္)
တစ္ခုေသာတရား (၂၄.၅.၂၀၁၁)(မုိးမိတ္)
တရားကုိယ္စီရွိၾကသသည္(ေရနံ႕သာ)(၂၆.၅.၂၀၁၁)
တရားကုိယ္စီရွိၾကသသည္(ေရနံ႕သာ)(၂၇.၅.၂၀၁၁)
လက္လွမ္းမမီသူမုိ႕(ေက်ာက္ဆည္)(၂၈.၅.၂၀၁၁)
လက္လွမ္းမမီသူမုိ႕(ေက်ာက္ဆည္)(၂၉.၅.၂၀၁၁)
အမ်ဳိးဂုဏ္(၁)စစ္ကုိင္းခုိေတာင္ရြာ(၂.၆.၂၀၁၁)
အမ်ဳိးဂုဏ္(၂)စစ္ကုိင္းခုိေတာင္ရြာ(၃.၆.၂၀၁၁)
ဘယ္သူခ်ည္လုိ႕ဘယ္သူေျဖမွာလဲ (မဂၤလာတုိက္)(၁၆.၆.၂၀၁၁)
ေမြးေန႕႔ၾသဝါဒ (မဂၤလာတုိက္)(၁၆.၆.၂၀၁၁)
အေခြ(၁) ပဌာန္း(၂၄)ပစၥည္းအက်ယ္ တရားေတာ္္မ်ား
၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄) Download
၂၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၅) Download

အေခြ(၂) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ သရဏဂံုတည္သူ Download
၂။ ျငိမ္းေအးရာ Download
၃။ အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႔ Download
၄။ အ႐ွိအမွန္သိေအာင္လုပ္ပါ Download
၅။ အခ်ိန္တန္မီွ Download
၆။ ဘာလမ္းေ႐ြးမလဲ Download
၇။ အထိုင္တရားေတာ္ Download
၈။ မလွည့္စားနဲ႔ Download
၉။ အေလးဂ႐ုျပဳစရာ Download
၁၀။ မေမ့ၾကနဲ႔ Download

အေခြ(၃) သစၥာ(၁၆)ခ်က္အက်ယ္ တရားေတာ္္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download

အေခြ(၄) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ မွန္ပါေစ (၁) Download
၂။ မွန္ပါေစ (၂) Download
၃။ မွန္ပါေစ (၃) Download
၄။ ယမမင္းစစ္တန္း Download
၅။ ကံျဖတ္ၾကစို႔ Download
၆။ ကံေလးမ်ိဳး Download
၇။ ျပည့္စံုျခင္း Download
၈။ စိတ္နဲ႔ကိုယ္ကပ္ပါ Download
၉။ စင္ၾကယ္ေအာင္ေနပါ Download
၁၀။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္ပါေစႏွင့္ Download
၁၁။ ၾကည့္တတ္မွျမင္မယ္ Download
၁၂။ တူေသာအက်ိဳးေပးေပးလိမ့္မယ္ Download